Tietosuojaseloste

TANSSIKOULU TRIAN ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE
Voimassa 28.8.2021 alkaen

 1. REKISTERINPITÄJÄ

Tanssikoulu Tria
Y-tunnus 3141936-5
Postiosoite: Piispankatu 4E 32 20500 Turku

Yhteyshenkilö: Suvi Salmenkivi
Yhteystiedot: info@tanssikoulutria.fi 0453168338

 1. REKISTERIN NIMI

Tanssikoulu Trian asiakasrekisteri

 1. KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Tanssikoulu Trian asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen. Asiakasrekisterin sisältämiä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, markkinointiin, raportointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyviin toimenpiteisiin sekä niiden mahdollistamiseksi.

 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterin tietosisältö muodostavat Tanssikoulu Trian asiakkaana olemisen kannalta tarpeelliset tiedot:

Asiakkaan ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot:
– Etu- ja sukunimi
– Lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka.
– Puhelinnumero, sähköpostiosoite tai muu tarpeellinen yhteystieto.

Asiakkaan tilaamat tuotteet ja palvelut laskutusta varten:
– Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilatut palvelut, sopimussuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät sekä palvelun arvo.
– Asiakaspalautteet ja yhteydenotot.
– Mahdollinen laskutusviite ja muut laskutustiedot.
– Asiakkaan itsensä antamat tai muutoin asiakkaan suostumuksella kerätyt lisätiedot.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja kerätään pääsääntöisesti ilmoittautumislomakkeella asiakkaalta itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta. Tietoja täydennetään, päivitetään ja ylläpidetään asiakassuhteen aikana rekisteröidyltä saaduilla tiedoilla tai rekisteröidyn suostumuksella. Tieto maksusuoritusten tilanteesta saadaan taloushallinnon tietokannasta.

 1. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjemme mukaisesti.

 1. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti. Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat palveluntarjoajat (asiakasrekisteri, ilmoittautumisjärjestelmä, tilitoimiston talouspalvelut ja perintätoimiston perintäpalvelut) toteuttavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. Palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se osallistuu rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

 1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella. Markkinointiluvan antaneiden tietoja voidaan käyttää Trian sisäiseen markkinointiviestintään.

 1. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään pääsääntöisesti EU:n tai ETA:n sisällä, mutta voimme käyttää henkilötietojesi käsittelyssä esimerkiksi pilvipalveluita, kuten Googlen palveluita, jotka sijaitsevat EU-/ETA-alueen ulkopuolella, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa.

 1. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin.

Pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista.

Kieltää milloin tahansa suostumus kuvaus- ja markkinointilupaa koskien tämän kuitenkaan vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritettuja kuvaus- ja markkinointitoimia. Peruutus tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen info@tanssikoulutria.fi.

Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 1. ILMOITUSVELVOLLISUUS

Mahdollisessa tietovuototilanteessa Rekisterinpitäjä ilmoittaa 72 tunnin sisällä asiasta tietosuojaviranomaiselle sekä asianomaisille tietovuodon kohteille.

 1. YHTEYDENOTOT

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä henkilötietojesi suojaan liittyen tai jos haluat käyttää laillisia oikeuksiasi. Yhteydenotot sähköpostitse Suvi Salmenkivelle info@tanssikoulutria.fi. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

Vastaamme pyyntöihin kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 1. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

Pyrimme jatkuvasti kehittämään palvelujamme ja seuraamaan muuttuvaa lainsäädäntöä ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Päivityspäivämäärä näkyvissä selosteen alussa.